Φύλλα Εργασίας Γ Δημοτικού – Ελληνική Γλώσσα

Φύλλα Εργασίας Γ Δημοτικού: Τ­ο βιβλίο του μαθητή περιέχει κείμενα και κατάλληλες δραστηριότητες για την επεξεργασία των κειμένων αυτών, οι οποίες αφορούν τους βασικούς άξονες, καθώς και τις κατηγορίες των διδακτικών στόχων του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών της Γλώσσας για το Δημοτικό, και ιδιαίτερα για την Γ τάξη.

Βασικός στόχος είναι η ανάπτυξη της ικανότητας να διαβάζει ο μαθητής με ευχέρεια και ακρίβεια, να κατανοεί το περιεχόμενο κειμένων με αυξανόμενη αναγνωστική δυσκολία και να χρησιμοποιεί την αναγνωστική ικανότητα στα άλλα μαθήματα και στον κοινωνικό του χώρο.

Επίσης, αποσκοπείται ο μαθητής να χειρίζεται διάφορα είδη λόγου. Αρχικά εξοικειώνεται με τα κείμενα και κατά δεύτερον τα επεξεργάζεται ως προς τη δομή και τη λεξικογραμματική με στόχο τη συνειδητοποίηση των λειτουργιών της γλώσσας σε επικοινωνιακό επίπεδο και τον εμπλουτισμό,τη διεύρυνση και την ενεργοποίηση του ατομικού λεξιλογίου των μαθητών.

Στη συνέχεια ο μαθητής εξασκείται στην παραγωγή αντίστοιχων με τη θεματική ενότητα γραπτών κείμενων χρησιμοποιώντας το κατάλληλο κάθε φορά ύφος σύμφωνα με την περίσταση επικοινωνίας.

Φύλλα Εργασίας Γ Δημοτικού – Ελληνική Γλώσσα

 1. Αλφαβητική σειρά – Άρθρα – Ουσιαστικά – Ρήματα

 2. Πρόταση – Υποκείμενο – Ρήμα – Αντικείμενο

 3. ΑΡΘΡΑ (Τετράδιο)

 4. Οριστικό και αόριστο άρθρο – Άσκηση(Τετράδιο)

 5. Τα άρθρα και οι πτώσεις

 6. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ (Τετράδιο)

 7. Ουσιαστικά – Αρσενικά σε –ης – Υποκείμενο και Αντικείμενο

 8. ΡΗΜΑΤΑ (Τετράδιο)

 9. Αρσενικά ουσιαστικά σε –ας – Ο τόνος στις συλλαβές

 10. Αρσενικά ουσιαστικά σε –ος – Κανόνες συλλαβισμού

 11. Προπαροξύτονα σε –ος – Ενεργ. και Παθ. φωνή

 12. Αρσενικά ανισοσύλλαβα σε -ας, -ης, -ες, -ους – Επίθετα

 13. Επίθετα (Τετράδιο)

 14. Θηλυκά ουσιαστικά σε -α – Επίθετα

 15. Θηλυκά ουσιαστικά σε –η – Οικογένειες λέξεων

 16. ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ (Τετράδιο)

 17. Θηλυκά ανισοσύλλαβα σε –α και -ου – Κύρια Ονόματα – Ενεργ. και Παθ. φωνή

 18. Ουδέτερα ουσιαστικά σε -ο – Επιρρήματα – Παραθετικά

 19. Απόστροφος – Η σημασία των λέξεων

 20. Ουδέτερα ουσιαστικά σε -ι – Παραθετικά των Επιθέτων – Τα άρθρα της και τις

 21. Ουδέτερα ουσιαστικά σε –ος – Επαναληπτικό

 22. Επαναληπτικό 1ης, 2ης και 3ης Ενότητας

 23. Ρήματα με κατάληξη –ίζω, -ώνω, -αίνω, -εύω

 24. Ρήματα σε –ίζω, -ώνω, -εύω – Ουδέτερα ανισοσύλλαβα ουσιαστικά σε –μα και -ιμο

 25. Το τελικό –ν, το ή, το πού και το πώς – Ουδέτερα ανισοσύλλαβα σε –ς

 26. Χρονικές και αιτιολογικές προτάσεις – Επίθετα σε –ος, -η, -ο

 27. ΕΠΙΦΩΝΗΜΑΤΑ (Τετράδιο)

 28. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (Τετράδιο)

 29. Επιφωνήματα – Χρονικές και αιτιολογικές προτάσεις – Επίθετα σε –ος, -α, -ο – Παραθετικά

 30. Ενεστώτας, Παρατατικός και Αόριστος, Α΄ Συζυγία, Τάξη 1η – Επίθετα σε –ος, -ια, -ο

 31. Ενεστώτας, Παρατατικός και Αόριστος, Α΄ Συζυγία, Τάξη 2η – Επίθετα σε –ύς, -ιά, -ύ

 32. Ενεστώτας, Παρατατικός και Αόριστος, Α΄ Συζυγία, Τάξη 3η – Επίθετα σε –ής, -ιά, -ί

 33. Ενεστώτας, Παρατατικός και Αόριστος, Α΄ Συζυγία, Τάξη 4η – Επίθετα σε –ης, -α, -ικο

 34. Ενεστώτας, Παρατατικός και Αόριστος, Β΄ Συζυγία, Τάξη 1η – Θέμα, κατάληξη και χαρακτήρας

 35. Ενεστώτας, Παρατατικός και Αόριστος, Β΄ Συζυγία, Τάξη 2η – Αιτιολογικοί και χρονικοί σύνδεσμοι

 36. Το επίθετο πολύς, πολλή, πολύ και το επίρρημα πολύ – Παραθετικά

 37. Καταλήξεις επιθέτων – Θηλυκά ουσιαστικά σε –ος

 38. Καταλήξεις επιθέτων

 39. Παρατατικός και Αόριστος – Παράγωγα επίθετα

 40. Ορθογραφία ρημάτων

 41. ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ (Τετράδιο)

 42. Ορθογραφία ρημάτων και ουσιαστικών

 43. Υποκείμενο – Ρήμα – Αντικείμενο – Κατηγορούμενο

 44. Αντωνυμίες – Προσωπικές και κτητικές

 45. Οι χρόνοι των ρημάτων – Προσωπικές αντωνυμίες

 46. Οι χρόνοι των ρημάτων – Συνοπτικός και Εξακολουθητικός Μέλλοντας

 47. Η Προστακτική – Προσωπικές και Κτητικές αντωνυμίες

 48. Παραγωγή και Σύνθεση

 49. Συνοπτικός και Εξακολουθητικός Μέλλοντας

 50. Προστακτική – Συνοπτικός και Εξακολουθητικός Μέλλοντας

 51. Επανάληψη 8ης Ενότητας Γλώσσας

 52. Επαναληπτικό 4ης, 6ης 7ης και 8ης Ενότητας -1 Γλώσσας

 53. Επαναληπτικό 4ης, 6ης 7ης και 8ης Ενότητας -2 Γλώσσας

 54. Οι μετοχές

 55. ΜΕΤΟΧΕΣ(Τετράδιο)

 56. Οι άκλιτες και οι κλιτές μετοχές

 57. Συνώνυμα – Αντώνυμα – Ομώνυμα – Παρώνυμα

 58. Αριθμητικά (Τετράδιο)

 59. Τα αριθμητικά

 60. Οι καταλήξεις -είτε και -ήστε

 61. Γραμματική αναγνώριση

 62. Αχώριστα μόρια και σύνθετες λέξεις

 63. Άσκηση Ενεργητικής και Παθητικής φωνής Α΄ Συζυγίας

 64.  Η παράγραφος και η λογική σειρά των προτάσεων

 65. Άσκηση Ενεργητικής και Παθητικής φωνής Β΄ Συζυγίας

 66. ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ (Τετράδιο)

 67. Τα μέρη του λόγου

 68. Επαναληπτικό 9ης 10ης και 11ης Ενότητας

 69. Ευθύς και πλάγιος λόγος

 70. Εθνικά ουσιαστικά – Κλίση ουσιαστικών

 71. Καταλήξεις θηλυκών ουσιαστικών – Ορθογραφία Προστακτικής

 72. Παραθετικά – Αιτιολογικοί και χρονικοί σύνδεσμοι

 73. Αριθμητικά – Αρσενικά σε –ος – Προστακτική – Ενεστώτας

 74. Η σημασία των λέξεων – Αρσενικά ανισοσύλλαβα – Μετοχές

 75. Τα άρθρα – Θηλυκά ουσιαστικά σε –η – Επίθετα

 76. Ουδέτερα ουσιαστικά σε –ο – Επίθετα – Ευθύς και πλάγιος λόγος

 77. Ουδέτερα ουσιαστικά σε –ι και –ος – Προστακτική

 78. Ουδέτερα ουσιαστικά σε –μα και –μο – Χρονικοί και αιτιολογικοί σύνδεσμοι

 79. Επίθετα σε –ος, -η, -ο – Χρόνοι ρημάτων – Πολύς και πολύ

 80. Επίθετα σε –ος, -α, -ο – Χρόνοι ρημάτων – Σύνθετες λέξεις

 81. Επαναληπτικό Γ΄ Τριμήνου Ελλ. Γλώσσας

Γ΄ ΔημοτικούΕλληνική ΓλώσσαΦύλλα εργασίαςΦύλλα Εργασίας Γ ΔημοτικούΦύλλα Εργασίας Γ Δημοτικού – Ελληνική Γλώσσα