Αγγλικά Β – Γ Λυκείου Λυσάρι

Αγγλικά Β – Γ Λυκείου Λυσάρι: Το παρόν διδακτικό υλικό προτείνεται για τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στο Γενικό Λύκειο, προκειμένου να προσφέρει στους μαθητές και τις μαθήτριες ευκαιρίες να αξιοποιήσουν τις ήδη υπάρχουσες γλωσσικές επικοινωνιακές τους ικανότητες και να εμπλακούν ενεργά σε δραστηριότητες που έχουν ως απώτερο στόχο την περαιτέρω γλωσσική, κοινωνική και ψυχοσυναισθηματική τους ανάπτυξη.

Ο Φάκελος Υλικού – Αγγλικά 2 έχει ως βασικό στόχο να βοηθήσει τους/ τις εκπαιδευτικούς να ανταποκριθούν στις ανάγκες των μαθητών/-ητριών των Γ.Ε.Λ. όσον αφορά την εκμάθηση της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας.

Το υλικό είναι χωρισμένο σε θεματικές ενότητες. Κάθε ενότητα περιλαμβάνει δραστηριότητες κατανόησης και παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου στην ξένη γλώσσα, οι οποίες στοχεύουν στην καλλιέργεια των γλωσσικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων τους στην ξένη γλώσσα μέσα από αυθεντικά κείμενα και αυθεντικές επικοινωνιακές περιστάσεις. Οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να διαβάσουν, να γράψουν, να συνομιλήσουν, να κατανοήσουν, να παρατηρήσουν, να αναζητήσουν, να παρουσιάσουν και να επεξεργαστούν πληροφορίες κριτικά και δημιουργικά, ατομικά ή και ομαδικά.

Οδηγός Εκπαιδευτικού Αγγλικής Β΄ & Γ’ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (Γ.Ε.Λ.)

Η χρήση αυθεντικών κειμένων αποτελεί αναμφίβολα ιδιαίτερα αποτελεσματική μέθοδο στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας. Τα εν λόγω κείμενα δεν έχουν σε γενικές γραμμές υποστεί επεξεργασία για την προσαρμογή τους σε συγκεκριμένα επίπεδα γλωσσομάθειας, στοιχείο που αποτελεί το βασικό τους πλεονέκτημα καθώς ενισχύει το βαθμό της πρόκλησης αλλά και τα κίνητρα των μαθητών και μαθητριών για την κατανόησή τους. Αγγλικά Β – Γ Λυκείου Λυσάρι

Σκοπός της χρήσης τους στην τάξη δεν είναι η προσαρμογή των κειμένων στο επίπεδο των μαθητών και μαθητριών. Αντίθετα, κλειδί της επεξεργασίας τους αποτελεί η προσαρμογή των δραστηριοτήτων που τα συνοδεύουν ανάλογα με τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών και μαθητριών.

Αγγλικά Β – Γ Λυκείου Λυσάρι

ΑγγλικάΑγγλικά Β – Γ ΛυκείουΑγγλικά Β – Γ Λυκείου ΛυσάριΑγγλικά Β Λυκείου Λυσάριαγγλικα β λυκειου λυσειςΑγγλικά Γ Λυκείου Λυσάριαγγλικα γ λυκειου λυσεις