Αγγλικά Α Λυκείου

Αγγλικά Α Λυκείου: Το παρόν διδακτικό υλικό προτείνεται για τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στο Γενικό Λύκειο, προκειμένου να προσφέρει στους μαθητές και τις μαθήτριες ευκαιρίες να αξιοποιήσουν τις ήδη υπάρχουσες γλωσσικές επικοινωνιακές τους ικανότητες και να εμπλακούν ενεργά σε δραστηριότητες που έχουν ως απώτερο στόχο την περαιτέρω γλωσσική, κοινωνική και ψυχοσυναισθηματική τους ανάπτυξη.

Το υλικό είναι χωρισμένο σε θεματικές ενότητες. Κάθε ενότητα περιλαμβάνει δραστηριότητες κατανόησης και παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου στην ξένη γλώσσα, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη τις πρότερες γνώσεις και δεξιότητες των μαθητών και μαθητριών και στοχεύουν στην καλλιέργεια των γλωσσικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων τους στην ξένη γλώσσα μέσα από αυθεντικές επικοινωνιακές περιστάσεις.

Συγκεκριμένα, οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να διαβάσουν, να γράψουν, να συνομιλήσουν, να κατανοήσουν, να παρατηρήσουν, να αναζητήσουν, να παρουσιάσουν και να επεξεργαστούν πληροφορίες κριτικά και δημιουργικά, σε ατομικό ή και ομαδικό επίπεδο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν και να προβληματιστούν σχετικά με θέματα γενικότερου και ειδικότερου ενδιαφέροντος που συνδέονται άμεσα με την καθημερινή τους ζωή.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι εκπαιδευτικοί θα έχουν τη δυνατότητα να σχεδιάσουν τη διδασκαλία τους με βάση το επίπεδο γλωσσομάθειας, τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών και μαθητριών τους, αξιοποιώντας ταυτόχρονα και τη διαθέσιμη υλικοτεχνική υποδομή της σχολικής μονάδας.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, προτείνεται οι εκπαιδευτικοί να:

  • συμπληρώσουν ή και να προσαρμόσουν το παρόν διδακτικό υλικό σύμφωνα με τις ανάγκες της τάξης τους,
  • παράσχουν στους μαθητές και τις μαθήτριες ευκαιρίες ενεργού μάθησης εμπλέκοντάς τους σε διαδικασίες αναστοχασμού, αναζήτησης, διερεύνησης, επιλογής, προβληματισμού, ανάλυσης, κριτικής σκέψης, σύνθεσης, παραγωγής, αλληλεπίδρασης, διαβούλευσης, αξιολόγησης, λήψης απόφασης κλπ.,
  • στοχεύουν στον εμπλουτισμό των προσωπικών εμπειριών των μαθητών και μαθητριών, συνδέοντας την τάξη με τον κόσμο γύρω τους.

Το υλικό παρέχει τη δυνατότητα για αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στην τάξη ή στο σπίτι, ενώ παράλληλα έγινε προσπάθεια ώστε η έλλειψη αντίστοιχων μέσων να μην αποτελεί απαγορευτικό παράγοντα για τη χρήση του. (Από το εισαγωγικό σημείωμα της έκδοσης)

Αγγλικά Α Λυκείου

Α΄ ΛυκείουΑγγλικάΑγγλικά Α Λυκείου