Βοήθημα Χημείας Β Λυκείου Γενικής Παιδείας

Βοήθημα Χημείας Β Λυκείου: Με ένα πολύ απλό ύφος γίνεται προσπάθεια να δοθούν οι θεμελιώδεις αρχές της Χημείας και μέσα από παραδείγματα της καθημερινής ζωής, ώστε και πιο κατανοητές να γίνουν και επιπλέον να βοηθήσουν τον αναγνώστη – μαθητή να αναπτύξει ένα κριτικό βλέμμα για ότι συμβαίνει γύρω και μέσα του.

Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι ιδιοτητες του πετρελαίου και των υδρογονανθράκων – Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφονται οι αλκοόλες και οι φαινόλες καθώς και οι εφαρμογές τους στην καθημερινή ζωή. – Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφονται τα καρβοξυλικά οξέα και οι κατηγορίες τους ανάλογα με τις χημικές τους ιδιοτητες. – Τέλος, στο κεφάλαιο «Βιομόρια και άλλα μόρια» προσεγγίζονται οι υδατάνθρακες, τα λίπη, τα έλαια και οι πρωτεΐνες, και δίνεται έμφαση στα σαπούνια και την απορρυπαντική δράση τους καθώς και το ρόλο των πρωτεϊνών. Βοήθημα Χημείας Β Λυκείου

Η διδασκαλία του μαθήματος αποβλέπει στην επίτευξη των παρακάτω γενικών σκοπών, σε σχέση με τους μαθητές: – να αναφέρουν τα κυριότερα προϊόντα του πετρελαίου και ορισμένες χρήσεις τους – να αναφέρουν τα διάφορα είδη της βενζίνης ως βασικού καυσίμου καθώς και τρόπους βελτίωσης της ποιότητάς της (πυρόλυση-αναμόρφωση) – να αναφέρουν για το φαινόμενο της καύσης και για τα καύσιμα – να αναφέρουν τη χρησιμότητα της νάφθας ως πρώτης ύλης της βιομηχανίας των πετροχημικών – να αναγνωρίζουν τους βασικούς υδρογονάνθρακες της πετροχημικής βιομηχανίας καθώς κατ τα ποικίλα προϊόντα της πετροχημικής βιομηχανίας – να αναφέρουν την προέλευση. ιδιότητες – παρασκευές (γράφοντας τις αντίστοιχες χημικές εξισώσεις) και χρήσεις του μεθανίου – να αναφέρουν μερικές βασικές γενικές παρασκευές και χημικές ιδιότητες των αλκανίων (γράφοντας τις αντίστοιχες χημικές εξισώσεις) – να αναφέρουν για τη σύσταση των καυσαερίων των αυτοκινήτων και τη συμμετοχή τους στη ρύπανση του περιβάλλοντος – να αναφέρουν και να επεξηγούν το ρόλο των καταλυτών των αυτοκινήτων στη μείωση των ρύπων – να αναφέρουν ορισμένες βασικές παρασκευές, ιδιότητες (προσθήκη-πολυμερισμός) και χρήσεις του οιθενίου και γενικότερα των αλκενίων, γράφοντας τις αντίστοιχες χημικές εξισώσεις – να αναφέρουν ορισμένες βασικές παρασκευές ιδιότητες(προσθήκη, πολυμερισμός, αντικατάσταση) και χρήσεις του αιθινίου και γενικότερα των αλκινίων, γράφοντας τις αντίστοιχες χημικές εξισώσεις – να αναφέρουν τον τύπο, παρασκευές, ιδιότητες και τη φυσιολογική δράση του βενζολίου – να αναφέρουν – αναλύουν τους παράγοντες που ευνοούν το φαινόμενο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης – να αναφέρουν – αναλύουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και τις συνέπειές του – να αναφέρουν – αναλύουν το φαινόμενο της «τρύπας» του όζοντος και τις συνέπειές του – να ταξινομούν τις αλκοόλες (α.πρωτοταγείς, δευτεροταγείς τριτοταγείς β. μονοσθενείς, πολυσθενείς) – να αναφέρουν ορισμένες βασικές παρασκευές ιδιότητες (εστεροποίηση . οξείδωση, αφυδάτωση) των κορεσμένων μονοσθενών αλκοολών με αναφορά κυρίως στην αιθανόλη . γράφοντας τις αντίστοιχες χημικές εξισώσεις – να αναφέρουν ορισμένες ιδιότητες (προσθήκη, αναγωγική δράση, πολυμερισμός) των καρβονυλικών ενώσεων – να αναφέρουν μερικές χρήσεις της αιθανόλης του διαιθυλαιθέρα και της φορμαλδεΰδης – να αναφέρουν παρασκευές, ιδιότητες της φαινόλη, γράφοντας τις αντίστοιχες χημικές εξισώσεις, καθώς και τις χρήσεις των φαινολών – να ταξινομούν τα καρβοξυλικά οξέα – να αναφέρουν ορισμένες βασικές παρασκευές και ιδιότητες των κορεσμένων μονοκαρβοξυλικών οξέων (με αναφορά στο οξικό οξύ) γράφοντας τις αντίστοιχες χημικές εξισώσεις και αναφέροντας ορισμένες χρήσεις τους – να αναφέρουν ορισμένες βασικές παρασκευές και ιδιότητες του γολακτικού οξέος γράφοντας τις αντίστοιχες χημικές εξισώσεις και αναφέροντας ορισμένες χρήσεις του – να αναφέρουν ορισμένες βασικές παρασκευές και ιδιότητες του βενζοϊκού οξέος. γράφοντας τις αντίστοιχες χημικές εξισώσεις και αναφέροντας ορισμένες χρήσεις του – να είναι σε θέση οι μαθητές να αναφέρουν και να διακρίνουν τα διάφορα είδη πολυμερών και τις χαρακτηριστικές ιδιότητες κάθε είδους – να αναφέρουν τα διάφορα είδη ινών (φυσικές-συνθετικές) και πλεονεκτήματα-μειονεκτήματά τους

Βοήθημα Χημείας Β Λυκείου Γενικής Παιδείας

  1. Γενικό μέρος Οργανικής Χημείας
  2. Πετρέλαιο – Υδρογονάνθρακες
  3. Αλκοόλες – Φαινόλες
  4. Καρβοξυλικά Οξέα
  5. Τράπεζα Θεμάτων

Από τους Εκπαιδευτικούς Πολυνίκη Λατζώνη και Παναγιώτη Κονδύλη ένα βοήθημα Χημείας Β΄ Λυκείου

Β ΛυκείουΒοήθημαΒΟΗΘΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥΒοήθημα Χημείας Β Λυκείου Γενικής ΠαιδείαςΓενικής ΠαιδείαςΧημείας