Μαθηματικά Α΄ Δημοτικού – Λύσεις Βιβλίου & Απαντήσεις

Μαθηματικά Α΄ Δημοτικού – Λύσεις Βιβλίου & Απαντήσεις:  Το βοήθημα Μαθηματικά Α΄ Δημοτικού: Λύσεις Βιβλίου Μαθητή περιλαμβάνει τις λύσεις των ασκήσεων – απαντήσεις του σχολικού βιβλίου μαθητή. Σε κάθε περίπτωση ο μαθητής θα πρέπει να προσπαθεί να λύσει μόνος του τις ασκήσεις και όπου δυσκολεύεται να έχει πρόσθετη βοήθεια από το λυσάρι.

Τα μαθηματικά παρουσιάζονται συνήθως ως μια σειρά από αφηρημένα θέματα, τα οποία δεν συνδέονται καθόλου με τα άλλα γνωστικά αντικείμενα. Με βάση τη διαθεματική προσέγγιση των μαθηματικών δίνεται η δυνατότητα στο παιδί να ανακαλύψει και να χειριστεί έννοιες μέσα σε ένα πλαίσιο που προσφέρει τη δυνατότητα σύνδεσης μεταξύ αυτών των εννοιών. Εξάλλου, τα μαθηματικά αποτελούνται από αλληλεξαρτώμενες και αλληλοσυνδεόμενες έννοιες, και όχι από χωριστά αντικείμενα τα οποία είναι δυνατό να διδαχτούν αποκομμένα το ένα από το άλλο. Η σύνδεση με τα άλλα αντικείμενα δημιουργεί μια ευρεία εννοιολογική βάση, στην οποία η γνώση γίνεται πλουσιότερη και πολύπλευρη. Στο βιβλίο υπό τον τίτλο «Μαθηματικά της φύσης και της ζωής» συνδέονται οι μαθηματικές έννοιες τόσο μεταξύ τους όσο και με τα άλλα αντικείμενα. Στη δεύτερη περίπτωση η σύνδεση επιτυγχάνεται είτε μέσα από δραστηριότητες είτε μέσα από μεγαλύτερα σχέδια εργασίας (projects).

Λυσάρια:

Ο μαθητής έρχεται σε επαφή με τη γνώση και τη μάθηση τόσο μέσα στο σχολικό περιβάλλον όσο και έξω από αυτό, δηλαδή στο φυσικό και κοινωνικό του περιβάλλον. Η γνώση και ο τρόπος σκέψης που ισχύουν έξω από το σχολείο πρέπει να βρίσκονται σε αρμονία και αλληλοτροφοδότηση με όσα διδάσκονται μέσα στο σχολείο. Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος του παιδιού θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση πάνω στην οποία θα οικοδομηθεί η διδασκαλία. Οι διδακτικές καταστάσεις είναι απαραίτητο να προέρχονται από την καθημερινή πραγματικότητα του παιδιού ώστε να έχουν νόημα το ίδιο. Έτσι
θα γεφυρωθεί το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στο σχολικό και το κοινωνικό περιβάλλον. Σημαντικό ρόλο στη διαδικασία της μάθησης διαδραματίζουν τα ήδη υπάρχοντα γνωστικά σχήματα. Ο άνθρωπος χτίζει τη νέα γνώση επάνω σε αυτήν που ήδη κατέχει.

Ο δάσκαλος απαιτείται να γνωρίζει τις προϋπάρχουσες γνώσεις και ικανότητες των μαθητών του, ώστε η διδασκαλία να οργανωθεί με βάση αυτές. Για παράδειγμα, οι άτυπες στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι μαθητές κατά την επίλυση προβλημάτων πρόσθεσης και αφαίρεσης (π.χ. χρήση υλικών αντικειμένων και απαρίθμηση) μπορεί να αποτελέσουν το εφαλτήριο για την εισαγωγή αυτών των πράξεων.

Μαθηματικά Α΄ Δημοτικού – Λύσεις Βιβλίου & Απαντήσεις

Α' ΔημοτικούΑπαντήσειςΒΟΗΘΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΛΥΣΑΡΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΛΥΣΑΡΙΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΛύσεις ΒιβλίουΜαθηματικάΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΥΣΑΡΙΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΥΣΕΙΣΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΤΗΜαθηματικά Α' ΔημοτικούΣΧΟΛΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ